Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2013

Nhập từ khóa để tìm kiếm, ví dụ : khảo sát hàm số, đề thi đại học, ...
Bài tập hình tọa độ trong mặt phẳng hay và khó


Nhập công thức hàm số y =
Hướng dẫn nhập
Phép nhân bạn gõ *, phép chia gõ /, đóng mở ngoặc với phân thức, lũy thừa gõ ^
Ví dụ : y = 2*x^3 - x^2 + 1 ; y = (2*x+3)/(x-2) ; y = (1/4)*x^4 + 2*x^2 - 3 ; y = ln(x) ; y = e^x ;y=log(2,x)...


Các bài đã đăng