Chủ Nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2013

Nhập từ khóa để tìm kiếm, ví dụ : khảo sát hàm số, đề thi đại học, ...
Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

XEM CHI TIẾT CÁC DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ TẠI BÀI VIẾT SAU

1. Tìm tập xác định (TXĐ) của hàm số
2. Xét sự biến thiên của hàm số
a) Tìm giới hạn tại vô cực và giới hạn vô cực ( nếu có ) của hàm số
    Tìm các đường tiệm cận của đồ thị ( nếu có )
b) Lập bảng biến thiên của hàm số, bao gồm :
Tìm đạo hàm của hàm số, xét dấu đạo hàm, xét chiều biến thiên và tìm cực trị của hàm số ( nếu có ), điền các kết quả vào bảng

3. Vẽ đồ thị của hàm số
  • Vẽ các đường tiệm cận của đồ thị ( nếu có )
  • Xác định một số điểm đặc biệt của đồ thị, chẳng hạn giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ ( bỏ qua nếu việc tìm giao điểm phức tạp )
  • Nhận xét đồ thị : chỉ ra trục đối xứng, tâm đối xứng của đồ thị ( nếu có, không yêu cầu chứng minh )

Các dạng hàm số trong đề thi 
Dạng 1 Hàm số bậc 3
$$
y = ax^{3} + bx^{2} + cx + d ( a \neq 0 )
$$
Dạng 2 Hàm số trùng phương
$$
y = ax^{4} + bx^{2} + c ( a \neq 0 )
$$
Dạng 3  Hàm số phân thức bậc nhất chia bậc nhất
$$
y = \frac{ax+b}{cx+d} ( c \neq 0 \; ad - bc \neq 0 )
$$
Nhập công thức hàm số y =
Hướng dẫn nhập
Phép nhân bạn gõ *, phép chia gõ /, đóng mở ngoặc với phân thức, lũy thừa gõ ^
Ví dụ : y = 2*x^3 - x^2 + 1 ; y = (2*x+3)/(x-2) ; y = (1/4)*x^4 + 2*x^2 - 3 ; y = ln(x) ; y = e^x ;y=log(2,x)...


Các bài đã đăng